Privacyverklaring

Privacyverklaring Stichting Nederlandse Dialecten

Over de SND

De Stichting Nederlandse Dialecten stelt alles in het werk om het vertrouwen van bezoekers van haar website en de respondenten van haar vragenlijsten in stand te houden. Deze privacyverklaring beschrijft wanneer en waarom de SND persoonsgegevens verzamelt, welke persoonsgegevens dat zijn, waarvoor ze worden gebruikt, evenals de beperkte voorwaarden waaronder de SND ze aan anderen onthult en hoe die gegevens worden beveiligd.

De SND fungeert zo als verwerkingsverantwoordelijke. U kunt de Stichting Nederlands Dialecten bereiken op de volgende adressen

Voor Nederland:

Stichting Nederlandse Dialecten
p.a. Instituut voor de Nederlandse Taal
Postbus 9515
2300 RA Leiden

Voor België:

Stichting Nederlandse Dialecten
Beukendreef 11
9770 Kruishoutem

 

of via e-mail op nederlandsedialecten@gmail.com

Privacy van de website (nederlandsedialecten.org)

Functies voor sociale media

Deze website bevat functies voor de sociale media, zoals ‘Share’ of ‘Like’-knoppen.  Deze functies worden aangeleverd door derden, namelijk de platforms voor sociale media zelf (zoals LinkedIn, Twitter, Facebook en Instagram). Als en wanneer gegevens op deze manier worden verzameld, is het privacybeleid van de respectieve platforms van sociale media van toepassing. Voor de gegevens die verzameld worden om de nieuwsbrieven te versturen, geldt het privacybeleid van Mailchimp.

Gegevens van lezers en respondenten

De verwerking van uw persoonsgegevens

De SND verzamelt, bewaart en gebruikt uw persoonsgegevens met als doel:

  • het versturen van nieuwsbrieven;
  • wetenschappelijk onderzoek naar dialectgebruik en taalvariatie (V&A);
  • het beantwoorden van vragen;
  • om te voldoen aan wettelijke en fiscale vereisten.

De SND gebruikt uw persoonsgegevens niet voor marketingdoeleinden, behalve voor de aankondiging van het jaarlijkse streektaalcongres en van eigen publicaties. Ze verstrekt uw persoonlijke informatie niet aan andere landen dan België en Nederland. De verzamelde persoonsgegevens kunnen de volgende zaken omvatten: uw naam, achternaam en e-mailadres. Voor de vragenlijsten (V&A) komen daar nog woonplaats, geslacht, leeftijdsgroep, beroep en opleidingsniveau bij. Die gegevens worden enkel gebruikt voor taalgeografisch, dialectologisch en sociolinguïstisch onderzoek. De vragenlijsten zijn ook volledig geanonimiseerd. Dat betekent dat we voor geen enkele ingevulde vragenlijst kunnen nagaan wie die heeft ingevuld.

Wie krijgt uw persoonsgegevens nog meer?

 De gegevens die de SND nodig heeft voor het versturen van de nieuwsbrief worden niet doorgegeven. Als de SND gegevens uit de vragenlijsten aan taalwetenschappers bezorgt voor wetenschappelijk onderzoek, zullen die eerst volledig geanonimiseerd worden. Voor administratieve doeleinden kunnen andere partijen toegang tot uw persoonsgegevens hebben, waaronder het hostingbedrijf van de website en e-maildiensten. Al deze partijen voldoen aan de AVG.

Hoe lang de SND uw persoonsgegevens bewaart

 Gegevens met betrekking tot bestellingen, aanmeldingen en vragen om informatie worden een jaar bewaard, tenzij dit noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht. E-mailconversaties worden na vijf jaar gewist. De persoonsgegevens nodig voor mijn ledenbeheer en het versturen van de  nieuwsbrief (indien u zich ingeschreven heeft op de nieuwsbrief), worden bijgehouden en gebruikt met dit doel totdat u zich uitdrukkelijk uitschrijft.

Beveiliging persoonsgegevens

Om uw persoonsgegevens te beveiligen, heeft de SND passende technische en organisatorische maatregelen genomen. De keuze van deze maatregelen is gebaseerd op de beschikbare technologie, de uitvoeringskosten, het type persoonsgegevens dat de SND voor u verwerkt en de risico’s die daaraan verbonden zijn. De SND streeft ernaar dat deze maatregelen voldoen aan de eisen in artikel 32 van de AVG.

Datalekken

Bij een datalek zal de SND uiterlijk binnen de 72 uur de gepaste acties ondernemen zoals dit in de verordening is bepaald.

Uw gegevenstoegangsrechten

 U heeft het recht om de persoonsgegevens die in bezit zijn van de SND in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Als u uw verzoek per e-mail indient, zal de SND er zo snel mogelijk gevolg aan geven, uiterlijk een maand na de dag waarop u uw verzoek heeft verstuurd.

 

Uw recht om een klacht in te dienen

Mocht u twijfels hebben over de manier waarop de SND uw persoonsgegevens verwerkt, neemt u dan contact op. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende instantie in België, Nederland of het land waar u woont.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 21 mei 2018 en zal indien en wanneer nodig worden herzien.

Reacties zijn gesloten.